::.. --:: TBT Quảng Trị ::-- ..::

 

Cấu trúc trang web | Góp ý

TRANG CHỦ | TBT QUẢNG TRỊ | CHI CỤC TC - ĐL - CL

--:: TBT Quảng Trị ::--

TBT Quảng Trị

Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ

Cơ cấu tổ chức TBT

Ban liên ngành

Tin tức

Tin cảnh báo của ủy ban TBT

Tin tức

Hoạt động thông báo

Xem và tải tin cảnh báo của WTO

Thông báo của Việt Nam

Tiêu chuẩn

Việt Nam

Quốc tế

Quy trình đánh giá sự phù hợp

Việt Nam

TBT Quảng Trị

Thông tin về WTO và TBT

Thông tin về WTO

Hiệp định TBT và SPS

Hit Counter

Số lượt truy cập: 930890


Quy chuẩn kỹ thuật

Cơ quan ban hành  

Tổng số: 144 văn bản

Số hiệu

Tên tài liệu

Tải về

161/2016/TT-BQP
Ban hành: 21/10/2016

Thông tư 161/2016/TT-BQP ngày 21/10/2016 của Bộ Quốc phòng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mật mã dân sự sử dụng trong lĩnh vực ngân hàng. Ký hiệu QCVN 4:2016/BQP

26/2016/TT-BYT
Ban hành: 30/06/2016

Thông tư 26/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc. Ký hiệu: QCVN 26/2016/BYT

25/2016/TT-BYT
Ban hành: 30/06/2016

Thông tư 25/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số công nghiệp- Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc. Ký hiệu: QCVN 25/2016/BYT

24/2016/TT-BYT
Ban hành: 30/06/2016

Thông tư số 24/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phéo tiếng ồn tại nơi làm việc

21/2016/TT-BYT
Ban hành: 30/06/2016

Thông tư số 21/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế ban hành quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số cao- Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc. Ký hiệu QCVN 21/2016/BYT

10/2016/TT-BTTTT
Ban hành: 01/04/2016

Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01/4/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Ký hiệu: QCVN 102:2016/BTTTT

149/2016/TT-BTC
Ban hành: 14/10/2016

Thông tư số 149/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016 của Bộ tài chính ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc thú y dự trữ quốc gia. Ký hiệu QCVN 22:2016/BTC

27/2016/TT-BNNPTNT
Ban hành: 26/07/2016

Thông tư số 27/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/7/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi. Ký hiêu: QCVN 01 - 183:2016/BNNPTNT

02/2016/TT-BKHCN
Ban hành: 25/03/2016

Thông tư 02/2016/TT-BKHCN ngày 25/3/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiệt bị chụp cắt lớp vi tính dùng trong y tế. Ký hiệu QCVN 12:2016/BKHCN

40/2015/TT-BTTTT
Ban hành: 25/12/2015

Thông tư số 40/2015/TT-BTTTT ngày 25/12/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất. Ký hiệu QCVN 36:2015/BTTTT

37/2015/TT-BTTTT
Ban hành: 24/12/2015

Thông tư số 37/2015/TT-BTTTT ngày 24/12/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ trung bình dải tần 5,8 GHz ứng dụng trong lĩnh vực giao thông vận tải. Ký hiệu: QCVN 99:2015/BTTTT

34/2015/TT-BTTTT
Ban hành: 11/12/2015

Thông tư số 34/2015/TT-BTTTT ngày 11/12/2015 của Bộ Thông tin Truyền thông ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về máy thu trực canh gọi chọn số trên tàu biển hoạt động trên các băng tấn số MF, MF/HF và VHF trong nghiệp vụ du động hàng hải. Ký hiệu: 97:2015/BTTTT

77/2015/TT-BTNMT
Ban hành: 31/12/2015

Thông tư số 77/2015/TT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Tài nguyên môi trường ban hành quy chuẩn quốc gia về môi trường. Ký hiệu: QCVN 11-MT:2015/BTNMT

76/2015/TT-BTNMT
Ban hành: 31/12/2015

Thông tư 76/2015/TT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Ký hiệu: QCVN 60-MT:2015/BTNMT

67/2015/TT-BTNMT
Ban hành: 21/12/2015

Thông tư số 67/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 của Bộ Tài nguyên môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Ký hiệu QCVN 10-MT:2015/BTNMT

66/2015/TT-BTNMT
Ban hành: 21/12/2015

Thông tư 66/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 của Bộ tài nguyên môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Ký hiệu QCVN 09-MT:2015/BTNMT

65/2015/TT-BTNMT
Ban hành: 21/12/2015

Thông tư số 65/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 của Bộ Tài nguyên môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Ký hiệu QCVN 08-MT:2015/BTNMT

64/2015/TT-BTNMT
Ban hành: 21/12/2015

Thông tư số 64/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 của Bộ tài nguyên môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Ký hiệu QCVN 03-MT:2015/BTNMT

88/2015/TT-BGTVT
Ban hành: 31/12/2015

Thông tư số 88/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật đối với rơ mooc và sơ mi rơ mooc. Ký hiệu: QCVN 11:2015/BGTVT

87/2015/TT-BGTVT
Ban hành: 31/12/2015

Thông tư số 87/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ Giao thông vận tải ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trưởng đối với xe ô tô. Ký hiệu: QCVN 09:2015/BGTVT

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8  

Bạn đang xem trang: 1/8 trang

Tìm theo

--:: TBT Quảng Trị ::--

         

TBT QUẢNG TRỊ

ĐIỂM THÔNG BÁO VÀ HỎI ĐÁP VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

Địa chỉ: 43 Lê Lợi, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; Điện thoại: (0533) 553 995

Chịu trách nhiệm nội dung: Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Quảng Trị

Thiết kế và thường trực mạng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị