::.. --:: TBT Quảng Trị ::-- ..::

 

Cấu trúc trang web | Góp ý

TRANG CHỦ | TBT QUẢNG TRỊ | CHI CỤC TC - ĐL - CL

Hỗ trợ doanh nghiệp: Hệ thống quản lý chất lượng

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

Thực hiện Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngày 22/11/2007; Nghị định số 132/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá; Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 16/10/2012 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế phối hợp quản lý về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá, Quy chế phối hợp quản lý về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Là cơ quan được UBND tỉnh giao trách nhiệm làm đầu mối để tổng hợp báo cáo UBND Tỉnh và Bộ Khoa học & Công nghệ về tình hình chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Sở Khoa học & Công nghệ đề nghị quý Sở, Ngành; UBND huyện, thị xã và thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Thực hiện việc báo cáo về tình hình chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn, lĩnh vực thuộc Sở, Ngành; UBND huyện, thị xã và thành phố quản lý theo định kỳ 6 tháng/năm.

2. Nội dung báo cáo tổng hợp về tình hình chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo biểu mẫu báo cáo đính kèm hoặc trên trang web http://www.tbtquangtri.org.vn.

3. Các báo cáo gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/6 và ngày 15/12 hàng năm (theo địa chỉ: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Trị số 43 Lê Lợi – TP Đông Hà, ĐT 053.3553995, mail quocqt2009@gmail.com).

Kính mong sự phối hợp của quý Sở, Ngành; UBND huyện, thị xã và thành phố ./.

File đính kèm:

Tìm theo

--:: TBT Quảng Trị ::--

         

TBT QUẢNG TRỊ

ĐIỂM THÔNG BÁO VÀ HỎI ĐÁP VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

Địa chỉ: 43 Lê Lợi, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; Điện thoại: (0533) 553 995

Chịu trách nhiệm nội dung: Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Quảng Trị

Thiết kế và thường trực mạng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị