::.. --:: TBT Quảng Trị ::-- ..::

 

Cấu trúc trang web | Góp ý

TRANG CHỦ | TBT QUẢNG TRỊ | CHI CỤC TC - ĐL - CL

--:: TBT Quảng Trị ::--

TBT Quảng Trị

Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ

Cơ cấu tổ chức TBT

Ban liên ngành

Tin tức

Tin cảnh báo của ủy ban TBT

Tin tức

Hoạt động thông báo

Xem và tải tin cảnh báo của WTO

Thông báo của Việt Nam

Tiêu chuẩn

Việt Nam

Quốc tế

Quy trình đánh giá sự phù hợp

Việt Nam

TBT Quảng Trị

Thông tin về WTO và TBT

Thông tin về WTO

Hiệp định TBT và SPS

Hit Counter

Số lượt truy cập: 930899


Cấu trúc trang web

TRANG CHỦ

TBT Quảng Trị
 

Giới thiệu

 

Chức năng nhiệm vụ

 

Cơ cấu tổ chức TBT

 

Ban liên ngành

Chi cục TC - ĐL - CL
 

Giới thiệu

 

Cơ cấu tổ chức

 

Quản lý đo lường

 

QLCL SP hàng hóa

 

HĐ thanh kiểm tra TC-ĐL-CL

Tin tức
 

Tin cảnh báo của ủy ban TBT

 

Tin tức

Hoạt động thông báo
 

Xem và tải tin cảnh báo của WTO

 

Thông báo của Việt Nam

ISO trong cơ quan HCNN
 

Tài liệu ISO

 

Chuyên gia tư vấn

 

Tổ chức chứng nhận

Tiêu chuẩn
 

Việt Nam

 

Quốc tế

Quy trình đánh giá sự phù hợp
 

Việt Nam

 

TBT Quảng Trị

Thông tin về WTO và TBT
 

Thông tin về WTO

 

Hiệp định TBT và SPS

Hỗ trợ doanh nghiệp
 

Thủ tục CCHC

 

Mã số mã vạch

 

Xuất nhập khẩu

 

Giải thưởng chất lượng

 

Hệ thống quản lý chất lượng

Các hoạt động khác
 

Đào tạo - Tư vấn

 

Hội nghị, hội thảo

Tìm theo

--:: TBT Quảng Trị ::--

         

TBT QUẢNG TRỊ

ĐIỂM THÔNG BÁO VÀ HỎI ĐÁP VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

Địa chỉ: 43 Lê Lợi, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; Điện thoại: (0533) 553 995

Chịu trách nhiệm nội dung: Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Quảng Trị

Thiết kế và thường trực mạng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị